اصول حاکم بر اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های بانکی

اصول حاکم بر اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های بانکی

اصول حاکم بر اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های بانکی اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های بانکی برای تسهیل معاملات تجاری به کار گرفته می شوند، برای افزایش سهولت در معاملات و همچنین ارتقای امنیت در استفاده از این اسناد، اصولی بر آنها حکومت دارد. نخستین اصل که شاخص ترین …

دیدگاه های حقوقی در مورد ماهواره ها[۱]

دیدگاه های حقوقی در مورد ماهواره ها[۱]

۲-۵  دیدگاه های حقوقی در مورد ماهواره ها[۱] وجه تمایز دوران فعالیتهای کوپیوس تا سال ۱۹۷۰ به طور عمده دو نظر بود که با قوت و شدت خاصی مطرح میشد – نظریه اول متعلق به ایالات متحده بود که اعمال هر نوع محدودیتی بر برنامه های پخش مستقیم ماهواره ای …