پایان نامه مدیریت درباره 
انواع مشتریان

پایان نامه مدیریت درباره انواع مشتریان

مدل شاخص رضایت مشتری آمریکا ACSI این مدل در پاییز ۱۹۹۴ با همکاری مشترک انجمن کیفیت آمریکا، دانشکده تجارت دانشگاه میشیگان و گروه CFI ارائه شد. این مدل که نشات گرفته از شاخص رضایتمندی سوئدی می‌باشد در شکل نشان داده شده است. شاخص ACSI که یک سنجش یکنواخت و شاخص …