سن بلوغ کیفری و تفاوت آن با سن مسئولیت کیفری :

سن بلوغ کیفری و تفاوت آن با سن مسئولیت کیفری :

سن بلوغ کیفری و تفاوت آن با سن مسئولیت کیفری : قوانین برخی ملل پیشرفته با تعیین سن مسئولیت کیفری، بین این سن و سن بلوغ کیفری تفاوت خاصی را قائل شده اند به طوری که می توان از این تفکیک و تفاوت به اهمیت کیفری یا ظرفیت مجرمانه تعبیر …