انتقال اعتبار اسنادی

انتقال اعتبار اسنادی

آثار اصل استقلال در رابطه میان ذی نفع و متقاضی اعتبار/ ضمانت خواه همانطور که بیان گردید اعتبار نامه/ ضمانت نامه از قرارداد منشاء دارای استقلال است. سوالی که به ذهن می رسد این است که آیا می توان استقلال اعتبار نامه/ ضمانت نامه را فقط در رابطه بین ذینفع …

اصول حاکم بر اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های بانکی

اصول حاکم بر اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های بانکی

اصول حاکم بر اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های بانکی اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های بانکی برای تسهیل معاملات تجاری به کار گرفته می شوند، برای افزایش سهولت در معاملات و همچنین ارتقای امنیت در استفاده از این اسناد، اصولی بر آنها حکومت دارد. نخستین اصل که شاخص ترین …