افراز املاک بین شرکای محجور یا غایب مفقود الاثر

افراز املاک بین شرکای محجور یا غایب مفقود الاثر

۴-۱         افراز املاک بین شرکای محجور یا غایب مفقود الاثر مطابق ماده ۳۱۳ ق.ا.ح. مصوب ۱۳۱۷ در صورتی که تمام ورثه و اشخاص که در ترکه شرکت دارند حاضر باشند به هر نحوی که بخواهند می‌توانند ترکه را ما بین خود تقسیم نمایند لیکن اگر ما بین آنها محجور یا غایب …