پایان نامه : 
مهارت خوشحال نمودن مشتری از طریق اصلاح فرآیندها:

پایان نامه : مهارت خوشحال نمودن مشتری از طریق اصلاح فرآیندها:

مهارت خوشحال نمودن مشتری از طریق اصلاح فرآیندها: یکی از معیارهای کارآیی و اثربخشی فرآیندهای سازمانی این است که به راحتی بتواند رضایت مشتریان را به خوشحالی آنان تبدیل و دائماً سطح آن را ارتقا داد، خوشحال نمودن مشتریان مهارتی است که کل کارکنان سازمان بایستی به آن مجهز شوند …

مقاله (پایان نامه) :
تعریف مدیریت ارتباط با مشتری

مقاله (پایان نامه) : تعریف مدیریت ارتباط با مشتری

تعریف مدیریت ارتباط با مشتری مدیریت ارتباط با مشتری، دانش و هنری است که بوسیله آن سازمان ها، به خصوص نیروهای صف و کارکنان خط مقدم با درایت و بکارگیری فنون این هنر- علم، ضمن تأمین رضایتمندی مشتریان، نیازها و خواسته های آنان را در راستای توانمندی ها و اهداف …