پایان نامه : 
مهارت خوشحال نمودن مشتری از طریق اصلاح فرآیندها:

پایان نامه : مهارت خوشحال نمودن مشتری از طریق اصلاح فرآیندها:

مهارت خوشحال نمودن مشتری از طریق اصلاح فرآیندها: یکی از معیارهای کارآیی و اثربخشی فرآیندهای سازمانی این است که به راحتی بتواند رضایت مشتریان را به خوشحالی آنان تبدیل و دائماً سطح آن را ارتقا داد، خوشحال نمودن مشتریان مهارتی است که کل کارکنان سازمان بایستی به آن مجهز شوند …