پایان نامه : 
مدیریت روابط کارکنان

پایان نامه : مدیریت روابط کارکنان

مدیریت روابط کارکنان اساس الگوی مدیریت منابع انسانی در زمینه روابط کارکنان را می‌توان بدین‌گونه بیان کرد که مدیریت روابط کارکنان، عاملی برای ایجاد و توسعه تعهد در کارکنان، تاکید بر منافع متقابل، تغییر رویه‌ از چانه‌زنی گروهی به سوی قراردادهای فردی، بهره‌گیری از تکنیک‌های افزایش مشارکت کارکنان مانند حلقه‌های …

پایان نامه : 
مهارت خوشحال نمودن مشتری از طریق اصلاح فرآیندها:

پایان نامه : مهارت خوشحال نمودن مشتری از طریق اصلاح فرآیندها:

مهارت خوشحال نمودن مشتری از طریق اصلاح فرآیندها: یکی از معیارهای کارآیی و اثربخشی فرآیندهای سازمانی این است که به راحتی بتواند رضایت مشتریان را به خوشحالی آنان تبدیل و دائماً سطح آن را ارتقا داد، خوشحال نمودن مشتریان مهارتی است که کل کارکنان سازمان بایستی به آن مجهز شوند …